background background

Walfer

Vereedegung vum neie Schäffen- a Gemengerot 

Den 12 Juli 2023 gouf de Walfer Schäfferot am Inneministère vereedegt, mat onser éischter Schäffin Jessie Thill. De 14 Juli 2023 huet de Buergermeeschter de neie Gemengerot vereedegt, mat onse Gemengeréit Guy Urbany an Aline Schaltz. 
Mir sinn prett fir ons zweet gemeinsam Legislatiounsperiod mat der CVS Walfer.