background background

Walfer

Kräider-Hochbeeter am ëffentlechen Raum

De Walfer Schäfferot huet Wuert gehalen, an huet, ewéi et am Masterplang #2030 stoung, Hochbeeter mat Kraider fir jiddereen op zentrale Plazen opgestallt 🌻💚☺️