background background

Walfer

Vëlosevent - déi gréng Uelzechtdall

Mir wolle mat Iech an d’Gespréich kommen. Dofir invitéiere mir Iech op eng flott Vëlostour vu Miersch bis op Walfer. Ënnerwee fannt Dir an all Gemengen Pavillonen vun de Gréngen, wou Dir an eenem flotten Quiz deelhuele an ëppes flottes gewannen kënnt. Sidd also dobäi bei eisem Vëlosevent am Europadag! 💚🍀

— version française en-dessous —
— english version below —

Vëlorallye duerch den Uelzechtdall fir den Europadag ze feieren! An all Gemeng ass een Stand wou et Froen ze beäntwerten gëtt ronderem di verschidden Gemeng. Den Gewënner gëtt dono gezunn.Déi verschidden Statiounen sinn:
– Mierscher Park,
– Lëntgen bei der Sportshal,
– Hënsdref bei de Gemeinschaftsgäert,
– Steesel bei der Spillplaz/Gemeinschaftsgäert
– Walfer bei der SportshalD’Reihenfolleg spillt keng Roll. Vill Spass!– version française —

Rallye vélo dans la vallée de l’Alzette pour célébrer la journée de l’Europe! Dans chaque commune il y a une étape où il faut répondre à des questions…le gagnant sera tiré au sort.Les différentes stations sont:
– Parc de Mersch,
– Lingten près du hall sportif,
– Hündsdorf près des jardins communautaires,
– Steinsel près de l’aire de jeux et des jardins communautaires,
– Walferdange près du hall sportifL’ordre ne joue aucun rôle. Amusez-vous!– english version —

Join us on our bike rally in the Alzette valley to celebrate the Europe day! In each commune there is a stand, where you can answer questions… the winner will get a prize.The different stations are:
– Mersch Park,
– Lingten near the sports hall,
– Hündsdorf near the community gardens,
– Steinsel near the playground and the community gardens,
– Walferdange near the sports hallIn which order you visit our stands plays no role. Have fun!