background background

Walfer

Budget 2021

Budget 2021 – vill Projete fir Mënsch a Natur.

Jessie Thill, Schäffen
Guy Urbany, Gemengerot
  • D’Gemeng Walfer mécht d’Demande fir beim SICONA (Naturschutzsyndikat) Member ze ginn. Dëst fir méi konkreten Aarten- a Naturschutz um Walfer Terrain. Och bei der Biodiversitéitskrisen sinn d’Gemenge verantwortlech fir onse Bäitrag fir déi zukünfteg Generatiounen ze leeschten.
  • Ausbau vun onser Gemeng, fir kënnen en bessere Service fir de Bierger ze garantéieren.
  • 1,4 Milliounen ginn an den soziale Wunnengsbau investéiert.
  • Neit Offall Konzept, mam Aféiere vun enger Biotonn.
  • Late Night Bus wäert elo ewéi ugekënnegt méi oft fueren, net méi den Ëmwee iwwert de Kierchbierg maachen an en soll och elo beim Arrêt «Rue du Pont» stoen bleiwen.
  • Flex-carsharing wäert eng Statioun derbäi kommen.
  • Dës weidere sinn eng Rei Investitiounen am Kader vum Masterplang 2030 virgesinn: Réaménagement vun de Borde vun der Uelzecht, eng nei Konstruktioun am Sportkomplex mat Café/Brasserie fir dëse Komplex op ze wäerten, Raccord un den Vel’Oh Réseau vun der Stadt Lëtzebuerg, d’Etüd fir d’Realisatioun vun engem Park an insgesamt eng Opwäertung vun onsem Gemengenzentrum.